anyone going to Bonn for Master of European Studies?